Bridgestone nostaa vastuullisen hankinnan käytännöt uudelle tasolle; lanseeraa uudet periaatteet toimittajille ja kumppaneille

Maailman suurin rengas- ja kumiyhtiö Bridgestone Corporation (Bridgestone) on laatinut uudet globaalit vastuullisen hankinnan periaatteet, jotka auttavat löytämään ja arvioimaan toimittajia sekä edistämään parhaita käytäntöjä ja jotka tukevat viestintää ja toiminnan kehittämistä koko toimialalla. Periaatteet ovat osoitus yhtiön sitoumuksesta hankintakäytäntöihin, jotka auttavat saavuttamaan pitkän aikavälin ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä. Periaatteet koskevat kaikkia ostettuja materiaaleja ja palveluita sekä niiden toimittajia kaikkialla maailmassa.

”Uudet periaatteet ovat tärkeä askel kohti Bridgestonen globaalia yritysvastuusitoumusta, ”Our Way to Serve”, joka ohjaa liiketoimintaamme, tuotekehitystämme sekä tapaamme toimia asiakkaiden ja yhteisöjen kanssa” toteaa Bridgestone-konsernin toimitusjohtaja Masaaki Tsuya. ”Meillä on sekä mahdollisuus että velvollisuus muuttaa toimialamme suhtautumista ympäristöön ja yhteisöihin eri puolilla maailmaa. Odotamme, että alihankkijamme ja kumppanimme pyrkivät yhdessä meidän ja toimialan muiden toimijoiden kanssa jatkuvasti kehittämään paitsi toimitusketjujen vastuullisuutta myös viestintää kaikkien sidosryhmien kanssa yleisen valveutuneisuuden lisäämiseksi.”

Bridgestonen sitoumukseen ”Our Way to Serve” pohjautuvat periaatteet tukevat konsernin pitkän aikavälin visiota vuodelle 2050 ja siitä eteenpäin, jonka mukaan yhtiön tavoitteena on valmistaa tuotteensa 100-prosenttisesti kestävän kehityksen mukaisista materiaaleista. Vastuullisen hankinnan periaatteissa yhdistetään yhtiön aiemmat ohjeistukset yhteen asiakirjaan, jossa asetetaan minimivaatimukset Bridgestonen liikekumppaneille ja määritetään ensisijaiset, vastuullisten toimitusketjujen toteutumista nopeuttavat käytännöt. Merkittävä luonnonkumin käyttäjä Bridgestone kuvaa periaatteissa, miten yhtiö odottaa alihankkijoidensa toimivan luonnonkumin toimitusketjun kriittisissä kohdissa. Laajassa asiakirjassa keskitytään neljään tärkeään alueeseen:

  • Läpinäkyvyys – mukaan lukien jäljitettävyys ja hyvä hallintatapa;
  • Määräystenmukaisuus – lakien ja määräysten noudattaminen maissa ja alueilla, joilla Bridgestone toimii;
  • Laatu, kustannukset ja toimitukset & innovointi – tavoitteena on varmistaa, että laadukkaat materiaalit ja palvelut toimitetaan oikea-aikaisesti kohtuullisin kustannuksin. Samalla pyritään käyttämään innovatiivisia teknologioita, jotka tukevat yhteisöjen kehitystä kaikkialla maailmassa;
  • Kestävän kehityksen mukaiset hankintamenettelyt – ympäristön kannalta vastuulliset hankintamenettelyt, esim. ympäristölakien ja -määräysten noudattaminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vastuullinen veden ja maa-alueiden käyttö ja suojelu, terveys, turvallisuus, onnettomuuksien ehkäisy ja niistä selviytyminen.

Periaatteita laatiessaan Bridgestone kävi vuoropuhelua kansainvälisten konsulttien, kansalaisjärjestöjen, materiaalien toimittajien, luonnonkumin viljelijöiden, avainasiakkaiden ja muiden ulkoisten sidosryhmien kanssa varmistaakseen kattavat, toimialan standardeja ja parhaita käytäntöjä heijastavat periaatteet, joiden tukena on tehokas toimeenpano- ja viestintäsuunnitelma.

Periaatteet on julkaistu 12 kielellä, ja ne otetaan käyttöön ja niiden noudattamista valvotaan alueittain. Bridgestone keskittyykin ensimmäisenä periaatteiden käyttöönottoon yhdessä työntekijöiden, alihankkijoiden, asiakkaiden ja toimialan asiantuntijoiden kanssa. Seuraavien 18 kuukauden aikana Bridgestone varmistaa, että yhtiön alihankkijat ja kumppanit ovat saaneet periaatteet tietoonsa ja ymmärtäneet ne. Periaatteet hyväksyneille alihankkijoille toimitetaan itsearviointikysely. Bridgestone on kehittämässä luonnonkumin jäljitettävyyteen keskittyvää toimittaja-arviointia ja pyrkii yhdessä toimialan ja muiden asiantuntijoiden kanssa kehittämään menettelytapoja, joilla voidaan jatkuvasti seurata alihankkijoiden toiminnan vaatimustenmukaisuutta.

Bridgestone on sitoutunut tekemään yhteistyötä yliopistojen, alan järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen sekä muiden ulkoisten sidosryhmien kanssa saadakseen periaatteista palautetta, jota voidaan käyttää niiden kehittämiseen edelleen.

Lisätietoa Bridgestonen globaaleista vastuullisen hankinnan periaatteista ja yritysvastuutoiminnasta:

*Bridgestone-konsernin määritelmän mukaan kestävän kehityksen mukaisia materiaaleja ovat materiaalit, 1) jotka ovat peräisin todistetusti ehtymättömistä lähteistä, 2) joita voidaan käyttää liiketoiminnassa pitkäjänteisesti ja 3) joiden ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset ovat vähäisiä koko elinkaarensa aikana hankinnasta käytöstä poistoon.

Uusin numero