Motoristi voitti Valtiokonttorin vakuutusmaksuriidassa – 16 000 euron maksu kumottiin

Valtiokonttorin määräämä 16 000 euron maksu 15 kuukaudelta laiminlyödystä moottoripyörän vakuuttamisesta on korkeimman hallinto-oikeuden tuoreen päätöksen mukaan liiallinen.

Uutisoimme viime viikolla motoristista, joka oli unohtanut vakuuttaa hankkimansa käytetyn moottoripyörän. Tältä ajalta hänelle oli jälkikäteen määrätty 7748 euron suuruinen vakuutusmaksu ja lisäksi samansuuruinen laiminlyöntimaksu.

Linkki alkuperäiseen uutiseen:

Korkeimman hallinto-oikeuden projektipäällikkö Jaana Lappalainen lähestyi Bikeä uutisoinnin jälkeen ja ilmoitti, että toisin kuin uutisessa annettiin ymmärtää, korkein hallinto-oikeus ei yleensä anna erikseen päätöstä valitusluvan myöntämisestä. Korkein hallinto-oikeus on em. tapauksen kohdalla 30.4.2021 antamassaan päätöksessä samalla kertaa sekä myöntänyt valitusluvan että ratkaissut valituksen kohteena olevan asian.

Päätöksessään korkein hallinto-oikeus katsoi, että Valtiokonttorin määräämä maksu oli liiallinen. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden ja Valtiokonttorin päätökset ja palautti asian Valtiokonttorille uudelleen käsiteltäväksi. Samalla korkein hallinto-oikeus määräsi, mitä seikkoja Valtiokonttorin tulee ottaa huomioon, kun se määrää maksua uudelleen. Näin ollen asian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa päättyi 30.4.2021.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko Valtiokonttorin määräämää liikennevakuutusmaksua vastaavaa maksua pidettävä suuruudeltaan liikennevakuutuslain 27 §:n 1 momentissa tarkoitettuna kohtuulliseksi katsottavaa vakuutusmaksua vastaavana maksuna. Valtiokonttorin määräämä maksu perustui vuodelta 2017 5 788,87 euron ja vuodelta 2018 5 881,49 euron suuruiseen vuotuiseen maksuun. Valittajan esittämä eri vakuutusyhtiöltä saatujen bonuksettomien vuotuisten vakuutusmaksutarjousten keskiarvo oli 756,14 euroa.

Liikennevakuutuslain 27 §:n 2 momentin mukaan liikennevakuutusmaksua vastaavan maksun määräämisessä sovelletaan muun muassa, mitä lain 20 §:n 2 momentissa säädetään liikennevakuutusyhtiön määräämän vakuutusmaksun maksuperusteista. Valtiokonttorin määräämän vakuutusmaksua vastaavan maksun maksuperusteet, jossa otettiin huomioon vain moottoripyörän käyttöalue ja sylinteritilavuus mutta ei lain 20 §:n 2 momenttia koskevissa esitöissä lueteltuja ajoneuvon omistajaan ja sen käyttöön liittyviä yksilöllisiä perusteita, eivät lähtökohdiltaan liikennevahinkoriskin osalta vastanneet liikennevakuutusyhtiöiden perimiä vakuutusmaksujen maksuperusteita eivätkä ne siten olleet omiaan johtamaan keskimääräistä vakuutusmaksua vastaavaan maksuun säännöksen esitöissä tarkoitetulla tavalla.

Liikennevakuutusmaksua vastaavan maksun maksuperusteet on laadittava siten että ne ovat kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuvien, odotettavissa olevien kustannusten pääoma-arvoon. Kun otettiin huomioon Valtiokonttorin määräämän maksun huomattava ero sekä valittajan esittämiin että Valtiokonttorin itse hankkimiin selvityksiin liikennevakuutusyhtiöiden vastaavasta vakuutuksesta perimiin maksuihin, Valtiokonttorin ei katsottu näyttäneen, että moottoripyörän omistajalle määrätty maksu olisi vastannut kohtuulliseksi katsottavaa maksua laiminlyöntiajalta.

Uusin numero