Liikennevakuutuslaki muuttuu 1.6. – Suurimmat muutokset moottoriurheilun näkökulmasta

Eduskunta on vahvistanut uuden liikennevakuutuslain ja laki tulee voimaan 1.6.2024. Lain päivitys perustuu kaksi vuotta sitten voimaan astuneeseen EU-direktiiviin. EU-direktiivi on linjannut vuonna 2021, että moottoriurheilun ei tulisi kuulua tulevaisuudessa liikennevakuutuksen piiriin ja kullakin jäsenmaalla on ollut 24 kuukautta aikaa tuoda uudet direktiivin vaatimukset kansalliseen lainsäädäntöön. Suomen Moottoriliitto on osallistunut aktiivisesti tähän työhön. Tavoitteena on ollut muun muassa saada selvyyttä epäselvään liikennevakuutuskäytäntöön ja vaikuttaa rekisteröimättömien kilpa-ajoneuvojen vakuutusmaksuihin.

Kullakin jäsenmaalla on ollut mahdollisuus poiketa tietyiltä osin direktiivin linjauksista, mikäli maan käytäntö on sitä vaatinut. Lain päivitystyötä on koordinoinut Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriö. Käytännössä vaihtoehtoja lain päivitykselle on ollut kaksi. Toinen vaihtoehto on ollut vanhan lain noudattaminen tai sitten nyt voimaan tulevan lain muutokset kuljettajanpaikkasuojan muutoksesta. Suomen Moottoriliitto on esittänyt työn aikana myös direktiivin mukaista vaihtoehtoa, jossa liikennevakuutusvelvoite moottoriurheilussa poistuu kokonaan, mutta sitä ei katsottu ministeriön osalta mahdolliseksi eikä valmistelutyö edennyt pidemmälle. 

Suomen Moottoriliitto on osallistunut lain valmisteluun moottoriurheilun osalta aktiivisesti. Liikennevakuutuksen ongelmina moottoriurheilun näkökulmasta ovat olleet liikennevakuutusvelvoitteen voimassaolo, tuplavakuuttaminen epäselvän eristetyn alueen määritelmän takia sekä rekisteröimättömien ajoneuvojen liikennevakuutuksen erittäin korkea ja edelleen nouseva hintataso. Liikennevakuutuslaki ei ole selvästi määritellyt milloin liikennevakuutus korvaa ja milloin taas ei. Harrastaja ei ole siis voinut vakuutusta hankkiessa tietää korvaako se moottoriurheilussa tapahtuvat vahingot vai ei. Tästä syystä harrastaja on joutunut hankkimaan kaksi osittain päällekkäistä vakuutusta turvatakseen vakuutusturvansa harrastaessa moottoriurheilua.

Moottoriurheiluun käytettävien rekisteröimättömien pyörien vakuutusmaksut ovat viime vuosina nousseet tasaisesti ja saavuttaneet sellaisen tason, että harrastaminen on jäsenistön palautteen perusteella muodostunut moottoriurheilun suurimmaksi yksittäiseksi ongelmaksi. Näihin ongelmiin Moottoriliitolta on vaadittu toimia ja sen eteen on tehty työtä.

Tavoitteena työssä on ollut pitkän aikavälin hyöty moottoriurheilijoille vaikuttamalla lain tulkintaan liittyviin ongelmallisiin kohtiin. Haasteita ovat olleet eristetyn alueen epäselvän määrittelyn ratkaiseminen, rekisteröimättömien kilpa-ajoneuvojen vakuutusmaksuihin vaikuttaminen niitä alentavasti sekä kolmannen osapuolen vakuutusturvan ratkaiseminen. Harrastajan on vakuutusta hankkiessaan tiedettävä mikä vakuutus korvaa missäkin tilanteessa. Nyt korvaavuutta on arvioitu pääasiassa takautuvasti.

Mikäli liikennevakuutus olisi poistunut kokonaan direktiivin hengen mukaisesti moottoriurheilusta, olisi lakiin tullut lisävaatimus lakisääteisestä korvaavasta vakuutuksesta, joka kattaisi moottoriurheilussa tapahtuneet onnettomuudet kolmansille osapuolille. Tämä vakuutus olisi tullut katettavaksi harrastajien, kerhojen ja suorituspaikkoja ylläpitävien tahojen toimesta kaikessa toiminnassa. Euroopassa muutos on aiheuttanut sen, että yksittäisen tapahtuman ja päivittäisen toiminnan vakuutusmaksut ovat nousseet erittäin korkeiksi perinteisen vastuuvakuuttamisen lisäksi. Nyt voimaan tulevan vaihtoehdon pitkäjänteinen tavoite on selkeämpi vakuutuskäytäntö ja lakisääteisten ja pakollisten vakuutusmaksujen alentaminen ja harrastajan oman valinnanmahdollisuuden lisääminen. 

Uuden lain muutokset moottoriurheilun näkökulmasta

Uuden lain päivityksen myötä eristetyn alueen määritelmä poistuu ja liikennevakuutus on pakollinen vakuutus kaikissa ajoneuvoissa huolimatta siitä, onko ajoneuvo rekisteröity vai ei.  Liikennevakuutuksen ensisijainen rooli on kolmannen osapuolen turvaaminen kaikissa tilanteissa ja erillisiä uusia vakuutuksia ei kuljettajalle, tapahtuman tai toiminnan järjestäjälle tai suorituspaikkojen ylläpitäjille tule kolmannen osapuolen vakuuttamiseksi.

Liikennevakuutuksen kuljettajanpaikkasuoja, joka käsittää ajoneuvon kuljettajan hoitokulujen korvaamisen poistuu kilpailutoiminnassa, kilpailuun liittyvässä harjoittelussa sekä kilpailuun tähtäävässä organisoidussa tai harjoitteluohjelman mukaisessa harjoittelussa. Lain perusteluissa ei aukotonta määrittelyä pyynnöistä huolimatta ole ja lopulliset linjaukset lain tulkinnasta tarkentuvat, kun laki astuu voimaan ja tapauksista saadaan päätöksiä. Tämä vie jonkin verran aikaa.

Kuljettajan oma vakuutusturva koostuu kuljettajan omasta tapaturmavakuutuksesta (esimerkiksi lisenssiin liittyvästä vakuutuksesta) sekä siihen liittyvistä vapaaehtoisista lisävakuutuksista. Näistä lisävakuutuksista kuljettaja päättää itse riippuen siitä, kuinka kattavaa vakuutusturvaa tavoittelee. Kuljettajanpaikkasuoja on suurin liikennevakuutuksen hintaan vaikuttava tekijä ja uudistuksen myötä tavoitellaan liikennevakuutuksen hinnan laskua. Olennaista hintavaikutuksen toteutumiselle on liikennevakuutuksen kokonaiskorvausten määrän lasku. 

Vakuutusyhtiöt arvioivat omien tuotteiden hintoja lain tultua voimaan ja tällä hetkellä vaikutuksen aika-arvioita on vaikea ennustaa. Tämä vaatii moottoriurheilijoilta kärsivällisyyttä. Moottoriliiton vakuutusyhtiöiltä ja Liikennevakuutuskeskukselta saamien tietojen mukaan uusi päivitetty laki tulee vaikuttamaan hintoja laskevasti. Kuinka nopeasti tämä tapahtuu on mahdotonta vielä sanoa. 

Kunkin harrastajan on tärkeää kilpailuttaa oma vakuutus loppuvuoden aikana lain tultua voimaan ja selvittää useamman vakuutusyhtiön tarjonta moottoriurheilutoimintaan.

Edunvalvontatyön seuraavat askeleet

Lakisääteisten vakuutusten hintatason tulee lain mukaan olla suhteessa korvattavien vahinkojen määrään. Suomessa hinnoittelua valvoo Finanssivalvonta sekä Sosiaali- ja terveysministeriö. Suomen Moottoriliiton seuraava vaikutustyö kohdistuu nimenomaan valvoviin tahoihin, jotta vakuutusmaksujen taso arvioidaan uudestaan uuden lain näkökulmasta ja hintataso suhteutetaan toteutuneeseen korvaustilanteeseen, kun kyseessä on lain määrittelemä, kuljettajanpaikkasuojan ulkopuolinen moottoriurheilutoiminta.

Moottoriliiton lisenssiin liittyvän vakuutuksen tilanne uuden lain astuessa voimaan

Moottoriliiton lisenssiin liittyvään sporttiturvavakuutukseen ei tule muutoksia vuoden 2024 aikana uuden lain astuessa voimaan 1.6. Vakuutus on voimassa aina moottoriurheilussa, kilpailu- ja harjoittelutoiminnassa sekä oheisharjoittelussa tuoteselosteen mukaisesti. Vakuutus on tarjolla kaikille Moottoriliiton jäsenkerhojen jäsenille.

Pohjola arvioi vakuutuksen riskisuhteen vuoden 2024 lopussa, jolloin arvioidaan kuinka paljon, laki on vaikuttanut vakuutuksesta maksettaviin korvauksiin ja kuinka paljon muutos tulee mahdollisesti vaikuttamaan vakuutuksen hintaan. Liikennevakuutuksesta siirtyvät korvaukset nostavat oletettavasti vakuutuksen hintaa, mutta muutoksen suuruudesta ei vielä ole tarkkaa arviota. Vuoden 2024 ostetut vakuutukset ovat voimassa tuoteselosteen mukaisesti kaikessa moottoriurheilussa tuotteessa mainituin korvausrajoin. Kuljettaja voi aina kilpailuttaa vakuutuksen ja käyttää myös omaa tapaturmavakuutusta, kunhan se täyttää Moottoriliiton vakuutuksen korvausrajat. 

Lisävakuutusturva moottoriurheilussa

Harrastajan ja kilpailijan on tärkeää arvioida oman vakuutusturvan kattavuus. Omaa vakuutusturvaa voi laajentaa vapaaehtoisilla hoitokulu- ja haittakorvausvakuutuksilla. Suomen Moottoriliitto selvittää paraikaa Pohjolan kanssa erilaisia vaihtoehtoja ja tiedotamme niistä jäsenistöä pikaisesti ennen lain voimaan astumista. Lisävakuutusturva on vapaaehtoista ja jokaisen harrastajan on tärkeää arvioida oman vakuutusturvan lisätarve. 

Muuttuvaa tilannetta on tärkeää seurata ja uudelleen arvioida, kun kuukaudet etenevät. Tärkeintä on olla tietoinen omasta vakuutusturvasta ja sen voimassaolosta. Moni asia tulee tarkentumaan, kun laki on astunut voimaan ja Moottoriliitto tiedottaa jäsenistöä heti lisää, kun uutta tietoa on saatavilla. 

Moottoriliitto valmistelee myös yhteenvetoa vapaaehtoisista lisävakuutuksista, joilla harrastajat ja kilpailijat voivat halutessaan laajentaa omaa vakuutusturvaa. Tällaisia vakuutuksia ovat muun muassa työkyvyttömyys-, matka-, toimeentulo, – ja terveysvakuutukset. Webinaaria valmistellaan vakuutusyhtiö Pohjolan kanssa ja ajankohdasta tiedotetaan pikaisesti.

Teksti: Suomen moottoriliitto, kuva Peten reissut

Uusin numero